image1 image1 image1 image1 image1 image1 image1 image1 image1

Organizata Shqiptare e Sommelierisë është një OJQ që lindi në Maj të vitit 2005 si rezultat i dëshirës së një grupi intelektualësh shqiptar të pasionuar në fushën enogastronomike. 

Organizata nuk ka qëllim fitimi. Qëllimi dhe misioni i saj kryesor është kualifikimi profesional i figurës së sommelierit, vlerësimi i kulturës së verës dhe pijeve të ndryshme alkolike si në fushën e prodhimit, përpunimit, ashtu dhe në atë të hotelerisë si dhe, promovimi i kësaj kulture. 

Për arritjen e këtij qëllimi social, organizata zhvillon aktivitete të tipit kulturor, didaktik dhe editorial për propagandimin, njohjen dhe konsumin me kriteret e duhura të verës dhe të pijeve të tjera alkolike, si shqiptare dhe të huaja si dhe, kryen promovimin e vlerësimin e produkteve enogastronomike shqiptare brenda dhe jashtë vendit, duke u kujdesur në mënyrë direkte për përgatitjen profesionale të figurës së sommelierit dhe të personelit rektorik.

O.SH.S zhvillon kurse profesionale në nivele të ndryshme, seminare, takime profesionale dhe bashkëpunime me fondacione të ndryshme si të vendit dhe të huaja të cilat kanë qëllime të njëjta për të arritur qëllimet sociale të saj.

Organizata Shqiptare e Sommelierisë boton organin e saj zyrtar – Revistën SOMMELIERI SHQIPTAR, periodike në dy gjuhë: Shqip dhe Anglisht.

Revista SOMMELIERI SHQIPTAR e parë në këndvështrimin didaktiko-shkencor dhe praktik të saj, është nga më të arrirat sepse në të pasqyrohen dhe promovohen jo vetëm produktet autoktone Shqiptare, por edhe ato internacionale duke krijuar kështu imazhin e duhur për cilindo që e lexon revistën.

Revista “SOMMELIERI SHQIPTAR” shpërndahet në të gjithë restorantet dhe hotelet më të mira në Shqipëri, anetarëve të O.SH.S, shoqërive shqiptare më të afirmuara te produkteve ushqimore, si dhe një pjesë e mirë e tyre i dërgohen shoqatave të tjera simotra, anëtare të ASI (Shoqatës Ndërkombëtare të Sommelierëve).

free joomla templatesjoomla templates
2015  Sommelieria Shqiptare   globbers joomla template